´

Shophilfe

 • Searching for something in the PLAYMOBIL® Online Shop

  Searching for something in the PLAYMOBIL® Online Shop

  Fast Search

  Enter the word or product number you wish to find. While you are typing, you will be shown several suggestions and the number of possible hits for this search word.

  All PLAYMOBIL® products containing your search word will be displayed in a list.

  Example:

  Search for: Knights

  Results:

  Lion Knight's Castle

  Falcon Knight’s Castle

  Knight ...

  Filtering your search results

  Would you like to narrow down your search? By using the filtering function, you may sort the products according to price, type, age etc.


 • Using your Shopping Cart

  Using your Shopping Cart

  When you have decided to purchase an item, simply click “Add to Cart” on the product page and the item will be added to your order.

  The number of products and their price will be displayed beside the shopping cart symbol at the top. If you move your mouse over the shopping cart symbol, you will receive further information about the selected products.

  On the Shopping Cart screen, you can change the quantity of the selected products. Simply enter the desired quantity in the allocated field, or change the quantity by clicking on the symbols “+” or “-“.

  You can also remove the products you have selected from your cart by clicking the “x” button next to the respective product.

  When you have reviewed the contents of your shopping cart and are satisfied with your selections, and have agreed to the Terms and Conditions of our store, you may purchase the items by clicking the "Checkout" button. Please follow the further steps of the order process (see also “Ordering”).


 • Registration at the PLAYMOBIL® Online Shop

  Registration at the PLAYMOBIL® Online Shop

  If you already have a customer account at the PLAYMOBIL Online Shop, click on “Login” and enter your email address/user name and your password.

  Would you like to create a new account? There are two ways how you can register with us:

  Click on “Register”, fill in the fields for your name and login data and choose a password. Repeat the password in the next line and click on “Submit”.

  You can also create a new account during the ordering process. First, choose the desired products in the online shop. The Shopping Cart then offers you the option “Create An Account”.

  Please note: The fields marked with a blue asterix are mandatory, and have to be completed for registering and ordering!

  Forgot your password?

  Never mind! Simply click on “Forgot Password?” in the Login section and enter your email address. We will then send a link to you by email so you can reset your password.


 • Ordering

  Ordering

  When does my order become effective?

  When you have selected a product you wish to order, simply click “Add to Cart” on the product page and the product will be added. Continue like this until you have added all products you would like to buy. When you have reviewed the contents of your shopping cart and are satisfied with your selections, and have agreed to the Terms and Conditions of our store, you may purchase the items by clicking the "Checkout" button.

  During the next steps, you will be asked to select your delivery address. You can then choose your billing address (if different from your delivery address) your payment method, or redeem a Gift Certificate. You will then be shown an overview, giving you the possibility to check your order again. If you would like to change or correct something, you can go back to the steps before and change your details.

  By clicking the button “Submit Order”, you confirm that you want to purchase the products listed in your order.

  Your order details

  Your order details will be saved. Like your customer information and our Terms and Conditions, they can be accessed or printed at any time. Just log in to our Online Shop again. You can also check the status of your order in your customer account here.


 • Payment

  Payment

  In the PLAYMOBIL® Online Shop you can pay by credit card or PayPal. You may define a shipping address different from the billing address when paying by PayPal or credit card. You may also redeem a Gift Certificate to cover your invoice.


 • Order confirmation

  Order confirmation

  When you have placed an order at the PLAYMOBIL® Online Shop, you will receive an order confirmation by e-mail. You can view the status of your order at any time in your customer account. Just click on “Orders” and choose the order that you would like to receive more information about.

  If you have questions about your order you can contact our customer service department here: Contact


 • Terms of delivery

  Terms of delivery

  Delivery will normally be made within 5 - 6 working days.
  Our Shipping Costs are: 7,95 €


 • Security

  Sicurezza

  To make sure your personal data and computer are safe at all times while surfing on the Internet, we recommend using the most current version of your browser.

  Encryption

  The SSL encryption has become a standard on the Internet. It is based on the encryption of data communication between your Internet browser and our server, to avoid security issues from third parties.

  The order process in the Playmobil® Online Shop uses SSL to secure your personal data (e.g. your address or your credit card number) against third parties. The encryption is activated in the order process from Step 2 – “Billing”.


 • Conditions of Use

  VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI PASŪTĪJUMIEM LATVIJAS REPUBLIKĀ

  1. Vispārējie noteikumi

   1. Šie vispārējie darījumu noteikumi nosaka pircēju un pārdevēju tiesības un pienākumus, preču iegādes un maksājumu noteikumus, preču piegādes un preču atpakaļ atdošanas noteikumus, pušu atbildību un citus ar pirkumiem online veikalā www.playmobil.lv (turpmāk – Online-veikals) saistītos noteikumus (turpmāk – Vispārējie darījumu noteikumi). Ar terminu Prece šo Vispārējo darījumu noteikumu izpratnē ir saprotama visa Online-veikalā pieejamā produkcija (turpmāk – Prece).
   2. Par Pārdevēju šo Vispārējo darījumu noteikumu izpratnē tiek uzskatīta geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG (reģistrācijas numurs Firtes Pirmās instances tiesas komercreģistrā HR A 2190, adrese: Brandstätterstr. 2-10, 90513 Zirndorf, Vācija, PVN maksātāja numurs: DE 132743868 ) (turpmāk – Pārdevējs).
   3. Par Pircēju šo Vispārējo darījumu noteikumu izpratnē tiek uzskatīta ikviena fiziskā persona, kura iepērkas Online-veikalā un ir patērētājs (turpmāk – Pircējs). Patērētāji ir fiziskas personas, kuras izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
   4. Tiesības iepirkties Online-veikalā ir šādām personām:
    1. fiziskas rīcībspējīgas personas, t.i., pilngadīgas personas ar neierobežotu rīcībspēju;
    2. personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kuriem ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, ja tie rīkojas ar saviem līdzekļiem;
    3. augstākminēto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
   5. Ar pasūtījuma izdarīšanu Online-veikalā Pircējs bez ierunām apstiprina, ka viņam ir tiesības veikt pirkumus Online-veikalā.
   6. Pircējs nav tiesīgs veikt pirkumus Online-veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un/vai tiem nepiekrīt. Ar pasūtījuma izdarīšanu Pircējs apliecina, ka viņš ar Vispārējiem darījumu noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt.
   7. Vispārējie darījumu noteikumi un apstiprinātais pasūtījums ir starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtā pirkuma līguma neatņemamas sastāvdaļas, un ir saistoši abām pusēm.
   8. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā izdarīt grozījumus un papildinājumus Vispārējos darījumu noteikumos. Pircējam ir saistoši pasūtījuma izdarīšanas brīdī spēkā esošie Vispārējie darījumu noteikumi.
   9. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pircējs nav pienācīgi iepazinies ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, kaut gan Pircējam ir bijusi iespēja ar tiem iepazīties.
   10. Pārdevējs ir tiesīgs bez atsevišķa paziņojuma uz pagaidu vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt Online-veikala darbību un Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam šajā sakarā radītajiem zaudējumiem.
   11. Vispārējie darījumu noteikumi neierobežo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās Pircēja tiesības.
  2. Pirkuma līguma noslēgšanas brīdis

   1. Pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu, kad Pārdevējs nepārprotami ir apstiprinājis Pircēja pasūtījumu, nosūtījis pasūtīto Preci vai Pārdevējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas par to nav cēlis iebildumus.
   2. Katrs pasūtījums tiek saglabāts Online-veikala datu bāzē.
   3. Īpašuma tiesības uz pasūtīto Preci Pircējam pāriet tikai pēc pilnas samaksas veikšanas par pasūtīto Preci.
  3. Cenas un samaksas noteikumi

   1. Visas cenas tiek noteiktas euro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un visus citus piemērojamos nodokļus un papildus pārvadāšanas, piegādes vai pasta izdevumus. Ja cenu, nodokļus un papildu maksājumus nav iespējams pamatoti aprēķināt iepriekš, Pārdevējs norāda cenas aprēķināšanas veidu.
   2. Online-veikalā piedāvāto Preču cenas tiek norādītas Preču aprakstos.
   3. Par Precēm Pircējs var norēķināties šādos veidos:
    1. Sumokėti grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu;skaidrā naudā - saņemot Preci;
    2. PAYPAL;
    3. ar kredītkarti.
   4. Pirms līgums vai piedāvājums kļūst saistošs Pircējam, Pārdevējs prasa Pircēja skaidri paustu piekrišanu par jebkādu piemaksu papildus samaksai, kas pielīgta par Pārdevēja galvenajām līgumsaistībām. Ja Pārdevējs nav saņēmis Pircēja skaidri paustu piekrišanu šādam maksājumam vai nav nodrošinājis Pircējam iepriekš aktivizētas izvēles iespējas, kuras Pircējam ir jānoraida, lai nebūtu jāveic papildu maksājumi, tad Pircējam ir tiesības saņemt šāda papildu maksājuma atmaksu.
  4. Piegāde

   1. Online-veikalā pasūtīto Preču piegāde tiek veikta Latvijas Republikas robežās. Preces piegādi veic Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotā trešā persona.
   2. Pircēja pasūtītās Preces tiek piegādātas pasūtījumā norādītajā adresē. Piegādes termiņi ir noteikti Online-veikala sadaļā par piegādes nosacījumiem. Piegāde notiek bez nepamatotas kavēšanas no Pārdevēja puses, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
   3. Gadījumā, ja Pircējs norādītajā adresē nav sastopams, Pārdevējs ir tiesīgs izsniegt Preci jebkurai citai Pircēja adresē norādītajai pilngadīgajai personai.
   4. Gadījumā, ja Preces piegāde nav iespējama Pircēja rīcības vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējam nav pienākums veikt atkārtotu Preces piegādi. Preces atkārtota piegāde tiek veikta tikai tad, ja Pircējs veic samaksu par atkārtotu Preces piegādi. Preces nepiegādāšanas gadījumā, Pircējam tiek atmaksāta par Preci samaksātā summa, ja tāda bijusi samaksāta.
   5. Pircējs apliecina, ka piekrīt, ka Preces piegāde izņēmuma gadījumos var tikt kavēta neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
   6. Gadījumā, ja Pircējs saņemot Preci konstatē, ka piegādātā Prece neatbilst pasūtījumam, viņam ir pienākums par to informēt Pārdevēju. Attiecībā uz Pircēju ir piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi. Ja Pircējs noteiktajā termiņā neinformē Pārdevēju par Preces trūkumiem, tiek uzskatīts, ka Pircējs pieņēmis Preci bez trūkumiem, izņemot, ja Pircējs Preces vispārpieņemtās lietošanas ietvaros trūkumu nav varējis ievērot.
   7. Zaudējumu risks vai risks, ka preces varētu tikt sabojātas, pāriet uz Pircēju, kad viņš vai trešā persona, ko šim nolūkam izraudzījies Pircējs un kas nav pārvadātājs, ir ieguvis preces fiziskā valdījumā. Tomēr risks pāriet uz Pircēju, tiklīdz prece tiek nodota pārvadātājam, ja Pircējs ir uzdevis pārvadātājam piegādāt preci un minēto izvēli nav piedāvājis Pārdevējs, neskarot Pircēja tiesības attiecībā uz pārvadātāju.
  5. Preču kvalitātes garantija

   1. Garantijas termiņš Pircēja iegādātai Precei ir divi gadi. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Pircējs pieņēmis attiecīgo preci.
   2. Online-veikalā piedāvāto Preču īpašības tiek norādītas Preču aprakstos.
   3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės pristatymo Pirkėjui.Pārdevējs garantē Preču kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai garantijai.
   4. Pārdevējs nav atbildīgs gadījumā, ja Online-veikalā piedāvāto Preču krāsa, forma vai citas īpašības Pircēja datora ekrāna īpašību dēļ atšķiras no Preces reālās krāsas, formas vai citām īpašībām.
   5. Pārdevējs nepiedāvā nekādus remontdarbus Online-veikalā piedāvātajām Precēm.
   6. Preces ar trūkumiem tiek atgrieztas atpakaļ un apmainītas saskaņā ar ”Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   7. Gadījumā, ja Precei ir trūkumi, Pircējs ir tiesīgs no Pārdevēja prasīt sekojošo:
    1. bez trūkumiem esošas Preces piegādi (vēlāku izpildi); Ja trūkst vai bojātas ir tikai atsevišķas nokomplektēta iepakojuma daļas, Pārdevējs nosūta attiecīgās daļas bez maksas.
    2. atbilstošu cenas samazinājumu;
    3. trūkumu novēršanu bez papildus samaksas saprātīgā termiņā;
    4. trūkumu novēršanas izmaksu atlīdzināšanu gadījumā, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā trūkumus nav novērsis un trūkumus novērsis Pircējs pats vai ar trešo personu palīdzību;
    5. līguma atcelšanu un par Preci samaksātās naudas summas atmaksu.
  6. Atteikuma tiesības un Preču atdošana atpakaļ

   1. Pircējs ir tiesīgs bez iemeslu norādīšanas atkāpties no pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā par to rakstiski (ar vēstuli, e-pastu vai faksu) informējot Pārdevēju, aizpildot atteikuma veidlapu, kas pieejama Pārdevēja Online-veikala sadaļā par atteikuma tiesību īstenošanu, vai nododot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas tiek noteikts, sākot ar Preču piegādes dienu, t.i. ar dienu, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies Pircējs, ir ieguvusi fiziskā valdījumā preci, tās pēdējo partiju vai daļu.
   2. Pircējam pirms pirkuma līguma noslēgšanas ir pieejama informācija par:
    1. Preces apzīmējumu, īpašībām drošumu un cenu;
    2. Pārdevēja identitāti (nosaukumu, reģistrācijas numuru, reģistrācijas un uzņēmējdarbības fiziskās adreses, kontaktinformāciju apmērā, kurš nodrošinātu Pircējam iespēju efektīvi sazināties ar Pārdevēju);
    3. noteikumiem par to, kādā veidā un pie kā Pircējs var vērsties ar savām sūdzībām;
    4. atteikuma tiesību realizācijas noteikumiem;
    5. samaksas veikšanas un Preces piegādes noteikumiem;
    6. Pārdevēja garantiju un tās apmēru;
    7. citiem noteikumiem, ja to pieprasa Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akti.
   3. Pircējam par minēto informāciju ir jāsaņem savlaicīgs apstiprinājums rakstveidā vai ar informācijas nesēja palīdzību pirms Pircējs ir uzņēmies līguma saistības vai piekritis piedāvājumam.
   4. Ja Pircējs nav saņēmis informāciju par atteikuma tiesībām, tad atteikuma termiņš beidzas pēc viena gada pēc Preču piegādes dienas. Ja Pircējs informāciju par atteikuma tiesībām saņem šī viena gada laikā, tad atteikuma termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis šo informāciju.
   5. Paziņojumus par atkāpšanos un reklamācijas iesniedzamas:
    geobra Brandstätter Stiftung&Co.KG
    CRM-Kundenservice (Klientu serviss)
    Brandstätter Str. 2-10
    90513 Zirndorf, Vācija

    service@playmobil.lv
   6. Pircējs ir tiesīgs 6.1. un 6.4.punktos noteiktās tiesības piemērot gadījumos, ja piegādātais priekšmets Pircēja vainas dēļ nav ticis bojāts vai tas nav vizuāli būtiski izmainīts un nav iestājušies normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi.
   7. Atkāpšanās no līguma gadījumā Pircējs Preci nosūta atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā uz 6.5.punktā norādīto adresi. Izmaksas par Preces atdošanu sedz Pircējs.
   8. Pēc paziņojuma par atkāpšanos saņemšanas Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atmaksā Pircējam par Preci samaksāto summu. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam par Preci samaksāto summu, kamēr Pircējs nav nodevis atpakaļ Preces vai iesniedzis dokumentus, kas apstiprina Preču nosūtīšanu vai nodošanu atpakaļ Pārdevējam.
   9. Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos tikai tad, ja šo preču vērtība samazinājusies nevis, konstatējot šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citu iemeslu dēļ. Pircējs jebkurā gadījumā nav atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs viņu nav informējis par atteikuma tiesībām.
  7. Nobeiguma noteikumi

   1. Šie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   2. Noteikumi atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tie izpildāmi un interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   3. Šo noteikumu piemērošanas vai izpildes sakarā radušies strīdi izšķirami sarunu pārrunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (vairāk informācijas pieejams: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0) Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija regulā 524/2013 (EK) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē noteiktajā kārtībāsaskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pirms vēršanās Patērētāju strīdu risināšanas komisijā Pircējam ir jāvēršas pie Pārdevēja ar iesniegumu. Pircējs strīdu izšķiršanai var izmantot arī Eiropas Komisijas uzturēto platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas ir pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 • Internet Guidelines

  Legal information

  Copyright

  Copyright 2013 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Germany

  All rights reserved. All texts, images, diagrams, sound, animation and video files as well as their arrangement are subject to copyright law and all other laws pertaining to the protection of intellectual property. The contents of this website must not be copied, changed, distributed or otherwise be made available to third parties either for trade purposes or for distribution. Usage of our materials on other websites is equally forbidden.

  You may download the contents of this website solely for your personal, non-commercial, private use, in accordance with our Internet Guidelines and provided that you regard all copyright, brand and other protective laws, especially by not deleting the respective information or making it otherwise inaccessible or illegible. All changes or the use of the contents of our website for any other purpose is a violation of our rights and is expressly forbidden.

  Trademarks

  If not otherwise indicated, all trademarks mentioned on the PLAYMOBIL® website are brands protected by law of geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. This especially pertains to the brands PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® 1.2.3, PLAYMOBIL® RC Train and PLAYMOBIL® Funpark. These brands are protected nationally and internationally and must neither be reproduced nor copied, changed or used in any other way without the express prior permission of geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG.

  Guarantee

  Our website has been created with the greatest possible care. Even if we assume that the information provided by us is correct it may contain mistakes or inaccuracies. Therefore, we provide this information without any assurances or guarantees of any kind, either express or tacit. Also excluded are any tacit guarantees concerning the trading capabilities, suitability for certain purposes or the non-violation of laws and patents. We exclude any liability for damages resulting from the perusal of this website directly or indirectly unless they were intentional or due to negligence on our part. We especially issue no guarantee that our website, its contents and/or the server on which it is located is not contaminated by viruses. Additionally, we point out that we do not supervise other websites containing a link to our website and cannot be held responsible for their contents.

  Licence rights

  PLAYMOBIL® wants to present itself to you with an innovative and informative Internet programme. Therefore, we hope that you enjoy your visit to our website. The intellectual property contained in it, such as patents, brand names and proprietary rights are protected and this website does not convey a license for using the intellectual property of PLAYMOBIL® or any third parties.

  Your opinion

  We would like to know your opinion on our products and our website. However, we want to point out that we do not regard any messages received from you as confidential. Furthermore, we have the right to use your information in any way we see fit and without any obligations whatsoever toward you. The information we receive becomes the property of PLAYMOBIL® on receipt and we have the right to use all ideas, concepts, know-how or technical information including the development, production and distribution of products without any obligation for financial compensation toward you.

  Internet-guidelines for non-commercial web sites


 • Legal Information


 •