VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI PASŪTĪJUMIEM LATVIJAS REPUBLIKĀ

 1. Vispārējie noteikumi

  1. Šie vispārējie darījumu noteikumi nosaka pircēju un pārdevēju tiesības un pienākumus, preču iegādes un maksājumu noteikumus, preču piegādes un preču atpakaļ atdošanas noteikumus, pušu atbildību un citus ar pirkumiem online veikalā www.playmobil.lv (turpmāk – Online-veikals) saistītos noteikumus (turpmāk – Vispārējie darījumu noteikumi). Ar terminu Prece šo Vispārējo darījumu noteikumu izpratnē ir saprotama visa Online-veikalā pieejamā produkcija (turpmāk – Prece).
  2. Par Pārdevēju šo Vispārējo darījumu noteikumu izpratnē tiek uzskatīta geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG (reģistrācijas numurs Firtes Pirmās instances tiesas komercreģistrā HR A 2190, adrese: Brandstätterstr. 2-10, 90513 Zirndorf, Vācija, PVN maksātāja numurs: DE 132743868 ) (turpmāk – Pārdevējs).
  3. Par Pircēju šo Vispārējo darījumu noteikumu izpratnē tiek uzskatīta ikviena fiziskā persona, kura iepērkas Online-veikalā un ir patērētājs (turpmāk – Pircējs). Patērētāji ir fiziskas personas, kuras izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
  4. Tiesības iepirkties Online-veikalā ir šādām personām:
   1. fiziskas rīcībspējīgas personas, t.i., pilngadīgas personas ar neierobežotu rīcībspēju;
   2. personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kuriem ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, ja tie rīkojas ar saviem līdzekļiem;
   3. augstākminēto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
  5. Ar pasūtījuma izdarīšanu Online-veikalā Pircējs bez ierunām apstiprina, ka viņam ir tiesības veikt pirkumus Online-veikalā.
  6. Pircējs nav tiesīgs veikt pirkumus Online-veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un/vai tiem nepiekrīt. Ar pasūtījuma izdarīšanu Pircējs apliecina, ka viņš ar Vispārējiem darījumu noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt.
  7. Vispārējie darījumu noteikumi un apstiprinātais pasūtījums ir starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtā pirkuma līguma neatņemamas sastāvdaļas, un ir saistoši abām pusēm.
  8. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā izdarīt grozījumus un papildinājumus Vispārējos darījumu noteikumos. Pircējam ir saistoši pasūtījuma izdarīšanas brīdī spēkā esošie Vispārējie darījumu noteikumi.
  9. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pircējs nav pienācīgi iepazinies ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, kaut gan Pircējam ir bijusi iespēja ar tiem iepazīties.
  10. Pārdevējs ir tiesīgs bez atsevišķa paziņojuma uz pagaidu vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt Online-veikala darbību un Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam šajā sakarā radītajiem zaudējumiem.
  11. Vispārējie darījumu noteikumi neierobežo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās Pircēja tiesības.
 2. Pirkuma līguma noslēgšanas brīdis

  1. Pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu, kad Pārdevējs nepārprotami ir apstiprinājis Pircēja pasūtījumu, nosūtījis pasūtīto Preci vai Pārdevējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas par to nav cēlis iebildumus.
  2. Katrs pasūtījums tiek saglabāts Online-veikala datu bāzē.
  3. Īpašuma tiesības uz pasūtīto Preci Pircējam pāriet tikai pēc pilnas samaksas veikšanas par pasūtīto Preci.
 3. Cenas un samaksas noteikumi

  1. Visas cenas tiek noteiktas euro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un visus citus piemērojamos nodokļus un papildus pārvadāšanas, piegādes vai pasta izdevumus. Ja cenu, nodokļus un papildu maksājumus nav iespējams pamatoti aprēķināt iepriekš, Pārdevējs norāda cenas aprēķināšanas veidu.
  2. Online-veikalā piedāvāto Preču cenas tiek norādītas Preču aprakstos.
  3. Par Precēm Pircējs var norēķināties šādos veidos:
   1. Sumokėti grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu;skaidrā naudā - saņemot Preci;
   2. PAYPAL;
   3. ar kredītkarti.
  4. Pirms līgums vai piedāvājums kļūst saistošs Pircējam, Pārdevējs prasa Pircēja skaidri paustu piekrišanu par jebkādu piemaksu papildus samaksai, kas pielīgta par Pārdevēja galvenajām līgumsaistībām. Ja Pārdevējs nav saņēmis Pircēja skaidri paustu piekrišanu šādam maksājumam vai nav nodrošinājis Pircējam iepriekš aktivizētas izvēles iespējas, kuras Pircējam ir jānoraida, lai nebūtu jāveic papildu maksājumi, tad Pircējam ir tiesības saņemt šāda papildu maksājuma atmaksu.
 4. Piegāde

  1. Online-veikalā pasūtīto Preču piegāde tiek veikta Latvijas Republikas robežās. Preces piegādi veic Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotā trešā persona.
  2. Pircēja pasūtītās Preces tiek piegādātas pasūtījumā norādītajā adresē. Piegādes termiņi ir noteikti Online-veikala sadaļā par piegādes nosacījumiem. Piegāde notiek bez nepamatotas kavēšanas no Pārdevēja puses, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
  3. Gadījumā, ja Pircējs norādītajā adresē nav sastopams, Pārdevējs ir tiesīgs izsniegt Preci jebkurai citai Pircēja adresē norādītajai pilngadīgajai personai.
  4. Gadījumā, ja Preces piegāde nav iespējama Pircēja rīcības vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējam nav pienākums veikt atkārtotu Preces piegādi. Preces atkārtota piegāde tiek veikta tikai tad, ja Pircējs veic samaksu par atkārtotu Preces piegādi. Preces nepiegādāšanas gadījumā, Pircējam tiek atmaksāta par Preci samaksātā summa, ja tāda bijusi samaksāta.
  5. Pircējs apliecina, ka piekrīt, ka Preces piegāde izņēmuma gadījumos var tikt kavēta neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
  6. Gadījumā, ja Pircējs saņemot Preci konstatē, ka piegādātā Prece neatbilst pasūtījumam, viņam ir pienākums par to informēt Pārdevēju. Attiecībā uz Pircēju ir piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi. Ja Pircējs noteiktajā termiņā neinformē Pārdevēju par Preces trūkumiem, tiek uzskatīts, ka Pircējs pieņēmis Preci bez trūkumiem, izņemot, ja Pircējs Preces vispārpieņemtās lietošanas ietvaros trūkumu nav varējis ievērot.
  7. Zaudējumu risks vai risks, ka preces varētu tikt sabojātas, pāriet uz Pircēju, kad viņš vai trešā persona, ko šim nolūkam izraudzījies Pircējs un kas nav pārvadātājs, ir ieguvis preces fiziskā valdījumā. Tomēr risks pāriet uz Pircēju, tiklīdz prece tiek nodota pārvadātājam, ja Pircējs ir uzdevis pārvadātājam piegādāt preci un minēto izvēli nav piedāvājis Pārdevējs, neskarot Pircēja tiesības attiecībā uz pārvadātāju.
 5. Preču kvalitātes garantija

  1. Garantijas termiņš Pircēja iegādātai Precei ir divi gadi. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Pircējs pieņēmis attiecīgo preci.
  2. Online-veikalā piedāvāto Preču īpašības tiek norādītas Preču aprakstos.
  3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės pristatymo Pirkėjui.Pārdevējs garantē Preču kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai garantijai.
  4. Pārdevējs nav atbildīgs gadījumā, ja Online-veikalā piedāvāto Preču krāsa, forma vai citas īpašības Pircēja datora ekrāna īpašību dēļ atšķiras no Preces reālās krāsas, formas vai citām īpašībām.
  5. Pārdevējs nepiedāvā nekādus remontdarbus Online-veikalā piedāvātajām Precēm.
  6. Preces ar trūkumiem tiek atgrieztas atpakaļ un apmainītas saskaņā ar ”Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  7. Gadījumā, ja Precei ir trūkumi, Pircējs ir tiesīgs no Pārdevēja prasīt sekojošo:
   1. bez trūkumiem esošas Preces piegādi (vēlāku izpildi); Ja trūkst vai bojātas ir tikai atsevišķas nokomplektēta iepakojuma daļas, Pārdevējs nosūta attiecīgās daļas bez maksas.
   2. atbilstošu cenas samazinājumu;
   3. trūkumu novēršanu bez papildus samaksas saprātīgā termiņā;
   4. trūkumu novēršanas izmaksu atlīdzināšanu gadījumā, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā trūkumus nav novērsis un trūkumus novērsis Pircējs pats vai ar trešo personu palīdzību;
   5. līguma atcelšanu un par Preci samaksātās naudas summas atmaksu.
 6. Atteikuma tiesības un Preču atdošana atpakaļ

  1. Pircējs ir tiesīgs bez iemeslu norādīšanas atkāpties no pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā par to rakstiski (ar vēstuli, e-pastu vai faksu) informējot Pārdevēju, aizpildot atteikuma veidlapu, kas pieejama Pārdevēja Online-veikala sadaļā par atteikuma tiesību īstenošanu, vai nododot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas tiek noteikts, sākot ar Preču piegādes dienu, t.i. ar dienu, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies Pircējs, ir ieguvusi fiziskā valdījumā preci, tās pēdējo partiju vai daļu.
  2. Pircējam pirms pirkuma līguma noslēgšanas ir pieejama informācija par:
   1. Preces apzīmējumu, īpašībām drošumu un cenu;
   2. Pārdevēja identitāti (nosaukumu, reģistrācijas numuru, reģistrācijas un uzņēmējdarbības fiziskās adreses, kontaktinformāciju apmērā, kurš nodrošinātu Pircējam iespēju efektīvi sazināties ar Pārdevēju);
   3. noteikumiem par to, kādā veidā un pie kā Pircējs var vērsties ar savām sūdzībām;
   4. atteikuma tiesību realizācijas noteikumiem;
   5. samaksas veikšanas un Preces piegādes noteikumiem;
   6. Pārdevēja garantiju un tās apmēru;
   7. citiem noteikumiem, ja to pieprasa Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akti.
  3. Pircējam par minēto informāciju ir jāsaņem savlaicīgs apstiprinājums rakstveidā vai ar informācijas nesēja palīdzību pirms Pircējs ir uzņēmies līguma saistības vai piekritis piedāvājumam.
  4. Ja Pircējs nav saņēmis informāciju par atteikuma tiesībām, tad atteikuma termiņš beidzas pēc viena gada pēc Preču piegādes dienas. Ja Pircējs informāciju par atteikuma tiesībām saņem šī viena gada laikā, tad atteikuma termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis šo informāciju.
  5. Paziņojumus par atkāpšanos un reklamācijas iesniedzamas:
   geobra Brandstätter Stiftung&Co.KG
   CRM-Kundenservice (Klientu serviss)
   Brandstätter Str. 2-10
   90513 Zirndorf, Vācija

   service@playmobil.lv
  6. Pircējs ir tiesīgs 6.1. un 6.4.punktos noteiktās tiesības piemērot gadījumos, ja piegādātais priekšmets Pircēja vainas dēļ nav ticis bojāts vai tas nav vizuāli būtiski izmainīts un nav iestājušies normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi.
  7. Atkāpšanās no līguma gadījumā Pircējs Preci nosūta atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā uz 6.5.punktā norādīto adresi. Izmaksas par Preces atdošanu sedz Pircējs.
  8. Pēc paziņojuma par atkāpšanos saņemšanas Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atmaksā Pircējam par Preci samaksāto summu. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam par Preci samaksāto summu, kamēr Pircējs nav nodevis atpakaļ Preces vai iesniedzis dokumentus, kas apstiprina Preču nosūtīšanu vai nodošanu atpakaļ Pārdevējam.
  9. Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos tikai tad, ja šo preču vērtība samazinājusies nevis, konstatējot šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citu iemeslu dēļ. Pircējs jebkurā gadījumā nav atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs viņu nav informējis par atteikuma tiesībām.
 7. Nobeiguma noteikumi

  1. Šie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  2. Noteikumi atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tie izpildāmi un interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  3. Šo noteikumu piemērošanas vai izpildes sakarā radušies strīdi izšķirami sarunu pārrunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (vairāk informācijas pieejams: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0) Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija regulā 524/2013 (EK) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē noteiktajā kārtībāsaskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pirms vēršanās Patērētāju strīdu risināšanas komisijā Pircējam ir jāvēršas pie Pārdevēja ar iesniegumu. Pircējs strīdu izšķiršanai var izmantot arī Eiropas Komisijas uzturēto platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas ir pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/